'Diploma' için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

14 Temmuz 2016 Perşembe  |  GÜNLÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükseköğrenim diplomasının sahteliği nedeniyle Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna İŞLEME KOYMAMA KARARI verilince, bununla ilgili olarak HKP tarafından 13.7.2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gidilmiştir.
 
HKP'nin bu başvurusunda avukatlığını Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU üstlenmiştir.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının;

•    DİLEKÇEYİ İŞLEME KOYMAMA" kararı ve bu kararın gerekçesi,

•    Kararın tebliğ edilmeyeceğine karar verilmesi,

•    Karara karşı başvuru yolları belirtilmeyerek "KESİN OLARAK" karar verilmesi, 

•    Karara karşı başvuru yolu yasal olarak kapatılmadığı halde soruşturma makamının bu yolu kapatması, 

•    Karara karşı bir başvuru yolunun bulunmaması veya gösterilmemesi, durumları, tek tek ve bütün halinde;

•    AİHS'nin 13. maddesinde düzenlenen Etkili Başvuru Hakkı'nın ve Hakikatı Bilme Hakkı'nın, Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen Hak Arama Özgürlüğünün, 

•    AİHS 1. madde ile düzenlenen İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü'nün, Eşitlik ilkesinin, Anayasanın 40. maddesinde düzenlenen haliyle Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması ilkesinin,

•    Anayasa'nın aynı maddesinde düzenlenen "devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır" kuralının, dolayısıyla hukuk güvenliği ilkesinin ve Etkili Başvuru Hakkı'nın, 

•    AİHS 7 no.lu Ek Protokol'un 2. maddesinde düzenlenen iki dereceli yargılanma hakkının, bu nedenle Adil Yargılanma Hakkının,

•    Yasal koşulları taşımayan bir aday ile seçim yarışmasına girildiği düşünüldüğünde EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile düzenlenen "serbest seçim hakkı"nın,

•    Başvurucunun siyasi parti olması nedeniyle talep ve suç duyurusunun işleme konulmaması ve dahi başvurucunun parti olması nedeniyle kararın tebliğ edilmemesi örgütlenme özgürlüğü/Dernek kurma hakkının (AİHS 11) ihlalini oluşturmakla HKP adına Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gidilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında, soruşturma savcısı işleme koymama kararı vermiş ise de, bu kararda Erdoğan'ın üstelik "İstanbul Üniversitesi mezunu" olduğunu söylemekle, konuya aynı zamanda yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu vurgulama, dilekçeyi işleme koyup, işin esasına da girdiğini göstermektedir ki, Başsavcılık bu kararıyla, üstelik mezun olduğu okul için de yeni bir iddia ortaya atmakla, bu yönüyle kendisiyle bile ayrıca ve her yönüyle çelişki yaratmıştır.