Eminağaoğlu'nun Erdoğan'a hakaret davası

14 Kasım 2016 Pazartesi  |  GÜNLÜK

Hakkımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten açılan davanın ikinci duruşması 15.11.2016 (bugün) tarihinde olup, bu davanın 17.6.2016 tarihli ilk duruşmasındaki savunmamda ayrıca;

Hakaret suçları yönünden Cumhurbaşkanı'na özgü olarak ayrıca düzenleme yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu, bu bağlamda;

•         Suç ve ceza adaletine, eşitlik kuralına ve ayrımcılık yasağına aykırılık da yaratıldığı,

•         Hakaret suçlarında Anayasal yönden söz konusu olan ispat hakkına yer verilmediği de vurgulanmıştır.

Ceza yargılamasında, gerçek durumu araştırma zorunluluğu karşısında da, atılı suç tarihinde geçerli bir Cumhurbaşkanı'nın olup olmaması yönünden, Erdoğan için yükseköğrenim diploma durumunun ön sorun yapılıp araştırılması,

•         Yapılacak araştırmada mahkemece de diplomasızlık saptanır ise, durumun "tam kanunsuzluk" bağlamında YSK'ya iletilip, YSK'nın tam kanunsuzluk bağlamındaki kararlarının geçmişe etkili olması karşısında da,

•         YSK'nın vereceği kararın, olay tarihinde geçerli bir Cumhurbaşkanı bulunup bulunmadığı,  bu davadaki atılı suçlamanın da, olay tarihinde geçerli bir Cumhurbaşkanına yönelik olup olmadığı yönünden sonuca etkili olması nedeniyle, YSK'nın bir süreye bağlı olmadan inceleyerek vereceği bu konudaki "tam kanunsuzlukla" ilgili kararına kadar bu davanın sonuçlandırılmaması talebinde de bulunulmuştur.

 

Mahkemece,

•         Anayasaya aykırılık konusunun 15.11.2016 tarihli oturumda karara bağlanacağı ifade edilmiş,

•         YSK ile ilgili talep konusunda bir karar verilmemiş olup,

•         Ağustos 2016 tarihinde Erdoğan, bu dava ile ilgili yakınmasından vazgeçmiş ise de, bu vazgeçmesi sadece davadaki kendi taraf sıfatını ortadan kaldırmakta, atılı suç yakınmaya bağlı olmadığından, dava devam etmektedir.

Ömer Faruk Eminağaoğlu