Fenerbahçe Üniversitesi 'Zihni Sinir' projesi mi?

28 Kasım 2016 Pazartesi  |  MENTOR

Fenerbahçe Üniversitesi kurulacakmış, karşı değilim ama futbolun parası ile olmaz. Kaynak buluyorlarsa yapsınlar yoksa daha önce yaptıkları gibi futbolun sırtına yeni bir kambur daha yükleyemezler.

Efendim 1 milyon üye projesinden gelen paralar üniversiteye aktarılacakmış, aktarılamaz çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin halen Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye, yani yatırımcıya 184.172.842.-TL. borcu var, yılan hikayesine dönen Fenerium birleşmesini de dikkate alırsanız bu borç 400 milyon TL. Eder. Daha önce A.Ş. kirası olarak derneğe ödenen 141.879.506.-TL.  da dikkate alındığında bu para 550 milyon TL. civarında bir paraya denk gelir. Paraların aktarıldığı günlerdeki kurları dikkate alırsanız 350  milyon dolar civarında bir paradan bahsediyoruz kredi faizi olarak ödenen paraları da dikkate aldığımızda kulübe A.Ş.'den aktarılan para 500 milyon dolar.

Peki nerede bu para??????

Ayrıca bu dönemde 40 milyon dolarlık hisse satıldı ve Moussa Sow için Kulübe 11 milyon euro hediye edildi.

Salonu Ülker'in yaptığı düşünülürse yarım milyar dolar nereye gitti? Ben size söyleyeyim üniversite gibi Zihni Sinir projelerine gitti hepsi beş kuruş etmeyen beton yığını, ne sportif başarı kazandı Fenerbahçe ne de betondan para kazandı milyonlarca Fenerbahçe'linin alın teri iki dudak arasında çürüyüp gitti.

Düşünebiliyor musunuz 5 yılda 600 milyon dolara yakın para neredeyse 2 milyar TL. bir çok büyük holdingin sermayesinden daha fazla ve hiçbir Fenerbahçelinin bu paraların ne olduğu, nereye harcandığı ve Fenerbahçe'ye ne katkısı olduğu konusunda olduğu konusunda fikri yok.

Bunları ben uydurmuyorum, yazdığım bilgileri devletin halka açık şirketlerinin yaptıkları işlemleri duyurmak üzere kurduğu kamuyu aydınlatma platformundan alıyorum isteyen KAP'taki bilgileri inceleyip yalan yazıyorsun Mentor bunlar doğru değil desin ama diyemez çünkü hepsi doğru.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği üniversite kurmadan önce yatırımcıya olan borçlarının ödeyecek, ödemezse suç işlemiş olur ve her bir yönetim kurulu üyesi o borçların derneğe ödenmesinden şahsen sorumlu olur, suç işlemiş olurlar.(halen açık olan Fenerium borcu 220 milyon TL. ve 184 milyon TL.)

Bir de bu FFP konusu var, bildiğiniz gibi futbola ilişkin bütün varlıklar 2011 yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye  aktarıldı ve o günden beri Fenerbahçe Futbol A.Ş. faaliyetinden asla zarar etmedi. Zarar etmesinin tek nedeni var derneğe aktarılan paralar ve ödenen faizler, yoksa Fenerbahçe Futbol A.Ş. sonsuza kadar zarar etmez çünkü taraftarı her türlü destek oluyor Avrupa'nın en yüksek kombine ve bilet bedellerinden birini ödüyorlar, taraftar bağlılığı sponsorları çekiyor.

Yani Fenerbahçe her yıl bir Messi alamıyorsa bunun nedeni tesis adı altında çöpe atılan paralardır.

Fenerbahçe'nin konsolide olarak 700 milyon TL.ye yakın finansal (konsolide banka vb.) borcu var ve üzerine üniversite kurmaya kalkıyorsun bunun anlamı şu benden sonra tufan açıkça Fenerbahçe'nin geleceğini yok etmek.

Sonuç olarak; üniversiteye karşı değilim ama ben yaptım oldu tarzı futbolun parası ile verimsiz ve getirisi olmayan, sonuçta mali olarak Fenerbahçe'nin ve parayı kazanan temel faaliyet  olan futbolun yara almasına neden olan Zihni Sinir projelerine yatırım yapılmasına karşıyım.
Zaten benim veya Fenerbahçe yönetiminin ne düşündüğünün zerre kadar önemi yok çünkü yasalar var Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği bu çapta bir yatırımı planlamadan A.Ş.'ye yani yatırımcılara olan borçlarını ödemeli yoksa Sermaye Piyasası Kanunu Madde 110'nu ihlal etmiş olurlar.*

Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik

MADDE 110 (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz:

a) Yatırım kuruluşuna, 58 inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek

b) Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek

(2) Yatırım kuruluşu, 58 inci madde kapsamındaki fon kurulu ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak 5237 sayılı Kanunun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinden mahkûmiyete bağlanan kanuni sonuçlar, bu suçtan mahkûm olanlar hakkında da uygulanır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren güveni kötüye kullanma suçunu işleyen kişi, etkin pişmanlık göstererek 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanı sıra bunun iki katı parayı Hazineye;

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz,

b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indirilir,

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.
 
Not; Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgiler yazarın kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi kesinlikle uygun değildir.

*http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121230-1.htm